Friday, July 27, 2012

สร้างพฤติกรรมที่ดี


เรามักได้ข่าววัยรุ่นที่มีอารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง จนรู้สึกว่าทำไมวัยรุ่นในปัจจุบันถึงมีพฤติกรรมน่ากลัวเช่นนี้

ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากวัยรุ่นเริ่มเป็นตัวของตัวเอง และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และอาจมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยพยายามทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา ลักษณะนิสัยธรรมชาติของวัยรุ่น รับฟังปัญหา และหาแนวทางที่จะช่วยให้ได้คิดได้ประเมินถึงผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตน ให้ลองค้นหาศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถในทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์

ที่สำคัญควรชื่นชม ให้แรงเสริมทางบวก เมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดี หรือสามารถแก้ปัญหาได้ในทางที่เหมาะสมคอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์ กรมสุขภาพจิต

No comments:

Post a Comment